www.atlare.com lg70Общ Исторически Преглед

 


Животът на планетата Земя се появява 40 000 години преди новата ера, в късния палеолит през старокаменната епоха. Себеподобният се появява на Балканския полуостров IX-VI в. преди н. е.

Бившето с. Жребчево е изселено през 1961 г., но кога започва неговото летоброене, без конкретни и точни исторически данни, със сигурност не може да се каже.

През епохата на холколита новокаменния период VIII-VI в. преди н. е. се наблюдава и открива живот на човека на територията на нашата страна. Първите хора са живели на групи. Основен поминък е бил земеделието и скотовъдство. Обработваемата земя след изтощаване се напускала и се отивало на друго място.

През бронзовата ера VI в. преди н. е. селищата се изграждали край езера, реки, водоизточници, в равнини и широки пасбища.

През II в. преди н. е. се наблюдава силно раздвижване на народите на Балканите. Като причина за това разселване може да се посочат честите войни.

Първите наши предшественици са били Траките. От изследванията на цели селища, могили и други предмети, открити при разкопки, се правят горните изводи. През тази епоха на палеолита са разкрити много забележителности, от които учените правят съответните изводи. Едни от селищата се въздигат, други западат, трети се преместват на нови места или изобщо изчезват. При опостушителните войни и набези, кървави въстания, масови епидемии, глад и др. много от селищата отпадат от географските карти на нашите земи.

Изследванията са направени през време на римското владичество, през 1-III в. и по късния период на IV-VI в. Това е периода на късната античност и ранното средновековие. Това е времето на Траките и прякото въздействие на гръкоримската цивилизация. Проучването на тракийската древност е започнало още в средата на 18 в., но до прогонването на османлиите от Балканския полуостров, тези проучвания са се правили от отделни пътешественици и чужди учени, които са отбелязали отделни паметници и събития от историята на траките.

Тракийските земи на север от Стара планина са завладени от римляните и включени в римската провинция Мизия. Малко по-късно, земите на юг от Стара планина са превърнати в провинция Тракия. След завладяване на тези територии от римската империя, били раздадени на патриции и поземлени аристократи земите на всички завладени селища са влизали в тези владения /латифундии/, коитоса обработвани от местните траки, които били превърнати в роби.

И така в началото на летоброенето, Рим владее Балканите. Създават се феодални отношения. През V-VI в. са първите нашествия на славяните. От 395 г. провинция Тракия е включена в пределите на източната римска империя /Византия/.

През IV-VI в. са настъпили важни социално икономически и етнически промени. Изживяни са робовладелческите отношения. Изменила се е класовата структура. Навлязла е новата христианска идеология. Променил се е облика на селищата. Тракийското население запазило своя етнически облик, своя език. Особенно това е характерно за земите южно от Стара планина.

През VI в. тя започва да става обект на масово нападение от страна на нахлуващите от север славянски племена. При заселването си в тракийските равнини, славяните заварили значително тракийско население което било погълнато от многобройните им отряди.

~ Иван Данев Кузманов